For academic queries, call secretaries of respective branches.


Mr. K. J. Janakar

 

Mr. K. J. Janakar
(Chairman, IRI, Chennai Branch)
M/s. Helar Marketing & Consultants Pvt. Ltd.
10/A, Bharathi Nagar, 1st Cross Street
Avvai Nagar, Thiruvanamiyur
Chennai 600 041
Phone: (044) 2492 6932
Mobile: 98403 46817
E-mail: helar@vsnl.com
kjjanakar